En grønnere vei

Det er ikke til å komme unna at den globale gruvedriftsindustrien har sine kritikere.

MILJØ

For Norge har olje- og gassindustriene uten tvil hatt en stor innvirkning på omgivelsene. Det er derfor vår tilnærming er annerledes: Vi er stolt av våre hensynsfulle, ansvarlige, moderne gruvedriftsteknikker – som alltid er sensitive for omgivelsene, økologien og lokalsamfunnene.

Samsvar med FNs bærekraftsmål

Vår tilstedeværelse i Norge er basert på en bærekraftig lete- og utvinningsaktivitet med tett dialog med- og involvering fra lokalsamfunnet.

Potensialet som ligger i verdikjeden til kritiske mineraler og utvinning av disse er stort. Norge er rikt på mineraler definert som kritiske av EU. Vanadium, fosfor og titan er naturressurser Norge kan bli en global leverandør av og som representerer en stor mulighet for norsk industriutvikling. Viktig i en tid der landet skal finne flere ben å stå på økonomisk.

Bygge solid infrastruktur, bidra til innovasjon i tillegg til å fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering.

Norge Mining bidrar til å legge grunnlaget for en ny vekstindustri i Norge basert på bærekraftig forvaltning av mineralutvinning av kritiske råvarer for det grønne skiftet.

Aktiviteten vårt vil skape arbeidsplasser for lokalsamfunnet, infrastruktur til nytte for fellesskapet, industrimuligheter for nye næringer og inntekter til landet.

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Dette er et av våre driftsområder i Norge. Det synes å være økonomisk utvinnbare forekomster av vanadium og fosfor av høy kvalitet. På et internasjonalt nivå vil Vanadium-redoksbatterier er løsningen for lagre store mengder fornybar energi og representerer derfor en markedsløsning for karbonreduksjon internasjonalt.

Naturlig fosfatgjødsel er det minst miljøskadelige hjelpemiddelet for dyrke den mengden enorme mat som er nødvendig for å mette den globale befolkningsøkningen.

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Vi forplikter vi oss til å ivareta miljøet og økosystemer der vi har aktivitet. Vi kjenner til og ta hensyn til vernede arter, miljøkrav og reguleringer og kulturarvssteder og vi samarbeider og kommuniserer tett med lokalbefolkningen og lokale myndigheter

Aeromagnetisk kartlegging og innovative gruvedriftsteknikker sørger for at eventuelle forstyrrelser for økosystemet vil være minimale. Vi vil ha program for naturrestaurering gjennom hele prosjektet.

Mot en bærekraftig fremtid

Noen av mineralene vi leter etter, vil i stor grad bidra til en mer bærekraftig global fremtid. Vanadium har et stort og spennende potensial i effektiv strømlagring for fornybar energi, og som en mulig erstatning for litium-ion-batterier i fremtiden.

FINN UT MER

Mens fosfater har blitt et uvurderlig naturlig element i gjødsel, som brukes til å øke avlingsstørrelsen. De anses som nøkkelen til fremtidig global matsikkerhet.

FINN UT MER

Med disse viktige hensynene i tankene er både vanadium og fosfater på EUs liste over kritiske råvarer.

FINN UT MER

NORGES STRATEGI FOR MINERALINDUSTRIEN:

«Vekst i industrien skal styrkes ved hjelp av en fortsatt forpliktelse til kartlegging av mineralforekomster, tilgang til informasjon om mineralressurser i Norge, bedre ressursplanlegging, en fortsatt utvikling av mineralbyråene og tilgang til kunnskap og en kompetent arbeidsstyrke.»

Å være en god nabo

Norge Mining har allerede hatt mange konsultasjoner med lokalsamfunn i områder selskapet har lisenser i og som vil kunne bli berørt av selskapets aktivitet. Vi snakker med rådsmedlemmer, lokale leverandører, grunneiere og bønder. Vi har en «åpen dør» tilnærming inn mot alle aktuelle grupper hva gjelder prosjektutvikling og milepæler.

Konsultasjon med lokalsamfunnet

Vi har forpliktet oss til løpende konsultasjoner med alle nærmiljøer i, og til å investerer i banebrytende programvare for til enhver tid å kunne  håndtere umiddelbare oppstående situasjoner. Vi har også etablert en klageprosedyre – dersom behovet skulle oppstå.

Vertshusadrettet ansettelse og investering

Vi anser vår lete- og utvinningsaktivitet av kritiske mineraler som en mulighet til å styrke norsk økonomien og skape nye arbeidsplasser. Norge har en nasjonal strategi for mineralindustrien og regionale planer for å prioritere nye industrier og tiltrekke seg utenlandske investeringer og etablere nye arbeidsplasser i Norge.

Verneområder

Det finnes en rekke verneområder innenfor våre letelisenser, og vi undersøker dem fullt ut. Vi samler inn så mye informasjon som mulig om dette, og vil sørge for at alle funn er i forgrunnen av vår leting og henting av mineraler i Norge.

Eptavatnet Naturreservat

Eptavatnet naturreservat er i Eigersund kommune i Rogaland fylke. Det er et IUCN-område (International Union for the Conservation of Nature – Verdens naturvernunion) med 1a høy status. Denne kategoriseringen er for områder som er strengt satt til side for å beskytte biologisk mangfold. Reservatet er verdifullt, ikke bare som en hekkeplass og overvintringssted for våtmarksfuglearter, men også for sangfugler. En kort elvestrekning slutter seg til de flate våtmarkene til det øvre og nedre Eptavatnet, som domineres av elvebreddsgress og flytebladsamfunn.

Bevaring

I tillegg til verneområder forstår Norge Mining at det finnes bevaringsarter innenfor lisensområdene. Velferden til disse artene vil bli gitt stor betydning.

Kulturarv

Områder med kulturarv inkluderes også i planleggings- og utviklingsprosessene på lokale, regionale og nasjonale nivåer. Norge Mining vil overholde beskyttelsen av alle kulturmiljøer som er inkludert i Norges plan- og bygningslov og naturmangfoldlov.

Terland Klopp-broen

En 60 meter lang steinhellebro fra tidlig på 1800-tallet med 21 vannløp.

Mysinghålå hule fra andre verdenskrig

En base for motstandsgruppen Vestige IV som aldri ble oppdaget av tyskerne.

Hvordan vi håndterer klager

Hvordan vi håndterer klager

Norge Mining tar all kritikk eller uenigheter svært alvorlig. Vi har utviklet en klageportal hvor vi kan bli kontaktet døgnet rundt og umiddelbart. Alle klager vil håndteres grundig.

VÅR KLAGEPROSEDYRE

Klager sendes inn via e-post og/eller skriftlig til én av postadressene nedenfor og registreres i SHEDS.